VALORANT部門
予選ブロック対戦表

MV_tab

決勝大会対戦表

MV_tab

12/24 予選決勝結果

予選決勝グループ1 対戦表
MV_tab

予選決勝グループ2 対戦表
MV_tab

予選決勝グループ3 対戦表
MV_tab

予選決勝グループ4 対戦表
MV_tab

12/17 予選結果

予選ブロック対戦表

Aブロック対戦表
MV_tab

Bブロック対戦表
MV_tab

Cブロック対戦表
MV_tab

Dブロック対戦表
MV_tab

Eブロック対戦表
MV_tab

Fブロック対戦表
MV_tab

Gブロック対戦表
MV_tab

Hブロック対戦表
MV_tab